Шкільна колекція електронних освітніх ресурсів

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства.

Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

Розв’язати ці питання можливо лише шляхом якісного управління процесами, які реалізуються в школі, створенням інноваційного середовища у навчальному закладі – системи стосунків, підкріплених комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру, які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес.

Стратегічна мета школи очевидна: підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості дитини. Цього можна домогтися через інноваційний розвиток закладу, насамперед через системне використання ІКТ.

 

В останні роки стало очевидним: потрібне цілеспрямоване системне використання в навчально-виховному процесі електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Давно завершився час ліквідації комп’ютерної неграмотності, безсистемного використання мережі Інтернет. Потрібно підняти рівень інформаційної культури, підвищити ІКТ-компетенції вчителів і учня, активно стимулювати творчу, інноваційну діяльність педагогів, самостійне навчання учнів.

Для того, щоб розвивався учень, має розвиватися школа: щоб були інновації у навчально-виховному процесі, вони насамперед мають бути в управлінні навчальним закладом. Необхідні позитивні зміни, підвищення якості освіти, удосконалення всіх видів діяльності, конструктивні зміни для педагогів, учнів, батьків.  Потрібна системна модернізація школи. На думку автора найважливішим у цій проблемі є повномасштабна комп’ютеризація закладу, накопичення та приведення в систему електронних освітніх ресурсів (ЕОР), формування звички у педагогів та учнів навчатися з активним використанням цих сучасних засобів.

Цифрові навчальні ресурси нового покоління мають суттєві переваги: урок з їхнім використанням створюється як мультимедійно наповнений та інтерактивний. Крім того, учні отримують можливість глибше проникнути в структуру складних процесів і об’єктів, які вивчаються, досягти практично будь якого ступеня деталізації, включаючи внутрішню структуру процесу, що вивчається. Це дозволить підвищити рівень навчальних досягнень.

У програмі інформатизації школи ми передбачили значне збільшення комп’ютерних комплексів у навчальних кабінетах, підключення до мережі Інтернет, введення в заклад цифрового телебачення, об’єднання приміщень аудіо та відеозв’язком (для телеконференцій), максимальне спрощення доступу до інформації всіх учасників навчально-виховного процесу, масове використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) нового покоління.

 

Колектив Луцького НВК №26 бачить найбільш ефективний шлях вирішення цих проблем через активне використання інформаційних технологій, без яких немислимий сучасний навчально-виховний процес.

У закладі накопичено певний досвід роботи у цьому напрямку. Маємо досвід використання комп’ютерних комплексів, мультимедійних технологій з 1998 року та створення власних електронних навчальних ресурсів. Колектив на практиці переконався, що використання ІКТ сприяє зростанню навчальних досягнень, створює якісно нові умови для вдосконалення фахової та методичної майстерності вчителів.

Для уроків та виховних заходів ми добирали матеріали в мережі Інтернет, використовували педагогічні програмні засоби, створювали авторські електронні навчальні засоби та медіа-продукти. Все це вимагає багато часу, об’єднання зусиль учителів різних предметів, програмістів тощо.

 За останні роки кількість освітніх засобів для школи в мережі різко зросла, значно підвищилася їхня якість. Сьогодні легко загубитися в космосі електронних освітніх ресурсів важко, вибрати з них матеріали, які оптимально підходять до навчальної теми, відповідають віковим та психофізіологічним особливостям учнів конкретного класу тощо.

Активність мислительних  процесів пов’язана з цікавістю до предмета, а засоби мультимедіа підвищують зацікавленість та мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, забезпечують процес активного засвоєння. Образне, яскраве та динамічне представлення інформації підвищує швидкість і якість мислительних процесів.

ЕОР дають можливість створити в учня уявлення про об’єкт, що вивчається, в сучасній трактовці, пред’явити модель, яка дозволяє найбільш чітко розкрити істотні зв’язки, відношення об’єкта (анімація руху електронів навколо ядра атома, механізм хімічної реакції, будови живої клітини тощо). Це суттєво посилюється інформаційними технологіями. Маючи власний банк електронних освітніх ресурсів, можна організувати діяльність з перетворення, вдосконалення об’єкта чи процесу, переконструювати його  з метою досягнення більшого навчального ефекту.

У центрі діяльності з інформатизації закладу реалізується масштабний загальношкільний проект: створення шкільної колекції електронних освітніх ресурсів (ШКЕОР), у якій би на єдиному носії була зібрана, детально систематизована, достатньо наповнена навчальними ресурсами власна структура, доступ до якої був би простим і зручним.

Реалізуючи цю ідею, ми насамперед провели інвентаризацію та систематизували все, що було напрацьовано педколективом упродовж останніх років, вивчили, існуючі у вільному доступі навчальні інтернет-ресурси, активізували роботу щодо створення та вдосконалення власних, авторських мультимедійних електронних модулів.

На початок 2012-2013 н.р. вдалося зібрати тисячі одиниць електронних освітніх ресурсів майже з усіх шкільних предметів. До шкільної колекції увійшли навчальні фільми, екранізації художніх творів, які вивчаються в школі, відеоролики, відеофрагменти, інтерактивні таблиці, карти, віртуальні лабораторії, анімація, електронні тренажери, контролери, тести, матеріали ЗНО тощо.

Шкільна колекція має розділи: «Математика», «Фізика», «Хімія», «Виховна робота». Складовою частиною є розділ «Медіатека для учнів», куди увійшли матеріали типу «Фізика для дітей».


Читати далі у прикріпленому файлі.........

Вкладення:
Скачати цей файл (Шкільна колекція електронних освітніх ресурсів.pdf)Шкільна колекція електронних освітніх ресурсів.pdf[ ]142 Kb